"A je to na beton..."

Vlastní developerský projekt

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

společnosti STAVIREZEK s.r.o. IČO 04868081, zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.značka C36719 zveřejněny na webovém sídle společnosti STAVIREZEK s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto „Všeobecné obchodní a dodací podmínky“ /dále jen VODP/ jsou nedílnou součástí rámcových smluv o spolupráci, nájemních smluv či objednávek, jejichž předmětem je pronájem bednící techniky, a platí v plném rozsahu, pokud si smluvní strany nedohodnou ve smlouvě některé podmínky odlišně.
 2. Změny, doplnění a dodatky těchto VODP i výše uvedených smluv si vyžadují písemnou dohodu obou stran, jinak jsou neplatné.
 3. Ujednání, ať ústní nebo písemná, učiněná před podpisem smlouvy oběma smluvními stranami se stávají neplatným, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito VODP.
 4. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn převádět na třetí osoby práva a závazky, vyplývající pro něj z uzavřené smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem.
 5. Pokud nájemce nesplní některý ze svých závazků, může pronajímatel buď trvat na jeho splněním nebo může odstoupit od smlouvy a pronajmout předmět nájmu jinému zájemci. V obou případech má však pronajímatel nárok na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku ze strany nájemce.
 6. Neplatnost jednotlivých bodů VODP nezpůsobuje neplatnost a neúčinnost zbývajících ustanovení.
 

II. Cena za nájem a platební podmínky

 1. Pokud není na jednotlivých fakturách uveden den splatnosti, je cena nájmu předmětu nájmu splatná do 14 dnů od data doručení faktury nájemci, poukazem na konto pronajímatelem určené banky.
 2. Platba je považována za uskutečněnou, pokud placená dlužná částka je připsána na účet pronajímatele v plné výši u jeho banky k jeho volné dispozici.
 3. Placení, které vyplývá ze smlouvy, není nájemce oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat ani jednostranně vypořádat či zúčtovat se svými nároky vůči pronajímateli.
 4. Při použití směnky nebo šeku je nájemce povinen k dohodnuté ceně přičíst diskontní sazbu daně a další výlohy. Placení je považováno za uskutečněné, pokud byly tyto cenné papíry řádně zinkasovány a protihodnota připsána na účet pronajímatele u jeho banky k jeho volné dispozici.
 5. Při prodlení nájemce s placením dlužné částky je pronajímatel oprávněn, aniž by byl povinen zaslat upomínku, účtovat ve smlouvě sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení za období ode dne následujícího po splatnosti faktury do jejího zaplacení. Pronajímatel má právo na sjednanou smluvní  pokutu i v případě, že  na žádost nájemce prodlouží lhůtu splatnosti faktury. Prodloužení splatnosti faktury vyžaduje písemnou formu. Pokud vzniknou pronajímateli nedodržením lhůty splatnosti jiné prokazatelné náklady, např. Spojené s vymáháním a inkasem, či prokazatelné škody, je nájemce povinen je pronajímateli nahradit.
 6. Pokud nájemce nedodrží splatnost některé z plateb o více než 14 dnů nebo pronajímatel zjistí, že nájemce není schopen běžně plnit své finanční závazky, příp. jeho úvěrová schopnost vzbuzuje pochybnosti, stávají se všechny závazky nájemce vůči pronajímateli okamžitě splatné, včetně těch,  které jsou event. kryty směnkami. V případě, že nájemce nerespektuje ani druhou upomínku, je pronajímatel oprávněn k odebrání pronajatého předmětu nájmu a to na náklady nájemce, bez poškození díla s tímto materiálem budovaného. Nájemce je v tomto případě povinen umožnit pronajímateli přístup na staveniště a při odebrání předmětu nájmu být nápomocen.
 7. Pokud je nájemce ve zpoždění s placením, má pronajímatel právo zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech objednávek nájemce aniž to znamená porušení smlouvy nebo právo na odstoupení od ní. V případě, že je nájemce v prodlení s placením, je pronajímatel oprávněn provést zápočet vzájemných pohledávek i těch, u nichž nenastala dosud jejich splatnost.
 

III. Doba nájmu, dodací lhůta a termín dodání

 1. Minimální doba nájmu je 3 dny.
 2. Doba nájmu začíná běžet dnem, kdy bylo vyskladněno ze skladu pronajímatele a končí dnem, kdy byl pronajatý předmět nájmu vrácen do skladu pronajímatele.
 3. Dodací lhůta začíná běžet dnem potvrzení objednávky ze strany pronajímatele.
 4. Pokud dojde k nedodržení dodacího termínu z viny pronajímatele, navrhne pronajímatel nájemci náhradní termín. Pokud by byl takto v náhradním termínu dodaný materiál pro nájemce již prokazatelně bez užitku, je nájemce oprávněn odstoupit od té části smlouvy, která nebyla výše zmíněným dodáním materiálu splněna.
 5. Dodržení dodacího termínu předpokládá splnění ve smlouvě dohodnutých závazků nájemcem, zejména úhradu dohodnuté zálohy. V takovém případě je dodávka materiálu až faktickým splněním závazků vůči pronajímateli.
 6. Případné požadavky nájemce na změnu smlouvy, pokud jsou pronajímatelem akceptovány, přiměřeným způsobem ovlivňují dodací termín.
 7. Okolnosti vylučující odpovědnost /tzv. vyšší moc/ představují události, které pronajímatel nemůže odvrátit ani při vynaložení veškeré péče, kterou je na něm možno požadovat. Tyto okolnosti přiměřeně prodlužují dodací lhůtu, popř. umožňují pronajímateli odstoupit od smlouvy, aniž je nájemci povinen poskytnout náhradu škody. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže nájemce odmítnout.
 

IV. Zasílání

 1. Pokud není dohodnuto jinak, přepravu pronajatého předmětu nájmu si zabezpečuje nájemce, na svůj účet a nebezpečí. Předáním předmětu nájmu, nejpozději však, jakmile opustí předmět nájmu sklad pronajímatele, přechází nebezpečí poškození nebo ztráty na nájemce.
 2. Pokud se zpozdí převzetí nebo odeslání předmětu nájmu z viny nájemce, přechází na něj nebezpečí ztráty nebo poškození předmětu smlouvy v okamžiku odeslání oznámení nájemci o připravenosti předmětu nájmu k odběru.
 3. Předmět nájmu může pronajímatel dodávat v dílčích dodávkách po dohodě s nájemcem a dle předem sjednaných termínů.
 4. Předmět nájmu je dodáván v obalu, vhodném pro dohodnutý druh předmětu nájmu a odpovídající dohodnutým dopravním podmínkám tak, aby se zabránilo poškození předmětu nájmu během přepravy do sjednaného místa určení.

 

V. Vrácení materiálu

 1. Při předávání předmětu nájmu po skončení doby nájmu musí nájemce zajistit včasným oznámením pronajímateli jeho fyzickou přítomnost tak, aby přejímka proběhla za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran. V opačném případě si je nájemce vědom povinnosti uhradit pronajímateli veškeré, následně zjištěné škody.
 2. V případě, že při následné kontrole stavu vráceného materiálu budou ze strany pronajímatele zjištěny nedostatky nebo vzniknou-li výhrady ke stavu materiálu, je pronajímatel povinen o nich neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od data vrácení písemně informovat nájemce.
 3. Vrácený materiál bude dodán včetně všech přepravních pomůcek (proklady, konusy, převázání apod.) tak, aby byla možná manipulace s materiálem pomocí vysokozdvižného vozíku.
 4. Vrácený materiál musí být dodán očištěný od veškerého znečištění, tj. i odmaštěn od ropných produktů.
 

VI. Vlastnické právo k předmětu nájmu

 1. Vlastníkem předmětu nájmu je po celou dobu nájemního vztahu, i při sjednaném odkoupení najaté věci pronajímatel a to až do té doby, dokud nájemce, resp. kupující nesplní všechny své závazky vůči pronajímateli, zejména pokud zcela nesplatí smluvenou cenu za nájem včetně ceny kupní.
 2. Během doby nájmu nejsou přípustná jakákoliv dispoziční práva s pronajatým majetkem, zejména nájemce nesmí pronajatý předmět nájmu zcizovat, zastavovat či zřizovat jiná práva ve prospěch třetích osob.
 3. Pokud nájemce prodá v rozporu s ust.bodu 2 předmět nájmu třetí osobě, veškeré nároky a práva z tohoto prodeje vyplývající, přechází automaticky v plné výši na pronajímatele, až do výše hodnoty jím vystavené faktury.
 4. V případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen předmět nájmu, který je ve vlastnictví pronajímatele během 14 dnů vrátit zpět pronajímateli.
 

VII. Odpovědnost za vady a škodu

 1. Pronajímatel odpovídá nájemci ke dni vzniku nájmu za řádný a provozuschopný stav najímaného předmětu nájmu. Pokud budou při přejímce zjištěny závady, je pronajímatel povinen zajistit neprodleně jejich odstranění.
 2. Nároky nájemce při dodávce vadného předmětu nájmu zanikají, nejsou-li předloženy, u zjevných vad ve lhůtě do 2 dnů od data dodání alespoň ústně a následně potvrzeny do 8 dnů písemně, u skrytých vad je tato lhůta totožná s dobou nájmu. V reklamaci uvede nájemce podrobný popis závad. Pronajímatel je oprávněn si reklamovaný předmět nájmu prohlédnout.
 3. Nájemce si je vědom, že vnitřními zásahy do předmětu nájmu, jako je další zpracování nebo úpravy předmětu nájmu, nárok na reklamaci zaniká.
 4. Při oprávněné reklamaci pronajímatel podle své volby vadný předmět nájmu nebo díly nahradí, opraví nebo poskytne přiměřenou
 5. Oprávněná reklamace nemá vliv na dohodnutou splatnost plateb nájemcem za prvky a služby, na které se tato reklamace nevztahuje.
 6. Odstraňovaní nedostatků pronajímatelem je podmíněno splněním platebních závazků nájemcem.
 7. Nájemce odpovídá objektivně po celou dobu trvání nájmu za jakékoli škody na předmětu nájmu, včetně škody způsobené ztrátou, zcizením, odcizením a to bez ohledu na zavinění. Nájemce odpovídá i za škody na předmětu nájmu způsobené vyšší moci. Důvody vylučující odpovědnost se neuplatní. Pronajímatel je oprávněn požadovat dle vlastního posouzení od nájemce náhradu škody podle míry poškození ve výši ceny předmětu nájmu či její poměrné části dle platného ceníku pronajímatele.
 8. Žádné další záruky a závazky na sebe pronajímatel nepřebírá, mimo případ, že je ve smlouvě uvedeno jinak.
 9. V případě, že nájemce nebude schopen předmět nájmu pronajímateli vrátit, vzniká nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši, která odpovídá ceně předmětu nájmu, za kterou by jinak mohl předmět nájmu od pronajímatele odkoupit dle platného ceníku pronajímatele, a to bez ohledu na zavinění.

 

VIII. Technické pokyny

 1. Předmět nájmu dodávaný pronajímatelem musí být používán v souladu s vydanými technickými předpisy, se kterými je nájemce povinen se seznámit. V případě, že tyto předpisy nebudou dodrženy, nepříslušejí nájemci žádné nároky z reklamačního řízení a pronajímatel má nárok na náhradu škody.
 2. Pronajímatel prostřednictvím svých odborníků zajišťuje technické poradenství v rozsahu vydaných technických předpisů, včetně porad překračujících tento běžný rámec, zvláště řešení příkladů použití. Pronajímatel je odpovědný nájemci za náhradu škody způsobenou v rámci poradenské činnosti pouze u pronajatého předmětu nájmu, či při prokázání hrubé nedbalosti.
 3. Veškeré opravy zapůjčeného materiálu provádí výhradně pronajímatel.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Ručení pronajímatele se řídí výhradně těmito VODP. Nároky nájemce, pokud nejsou uvedeny v těchto VODP, ať jsou jakéhokoliv druhu, včetně nároků na náhradu škody, jsou vyloučeny, pokud jejich původ nespočívá v úmyslu pronajímatele nebo v hrubém porušení jeho smluvních povinností.
 2. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem vznikají z této smlouvy a v souvislosti s ní, se řídí českým právním řádem.

 

V Novém Městě nad Metují dne 9.6.2023

Martin Rezek v.r.
jednatel STAVIREZEK s.r.o.

STAVIREZEK s.r.o., Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-7827060257/0100 /IČO 04868081/ Zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.značka C36719

Nepřehlédněte

Náš developerský projekt

Resort Mírová